De VOV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

De VOV doet er alles aan om de privacy van haar leden te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De VOV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat de VOV in ieder geval:

-          De persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid.
-          Verwerking van de persoonsgegevens beperkt is tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
-          Vragen om uitdrukkelijke toestemming als de VOV deze nodig heeft voor de verwerking van de persoonsgegevens
-          Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is
-          Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
-          Op de hoogte is van de rechten omtrent persoonsgegevens en deze respecteren.

De VOV is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft of contact met ons wilt opnemen kan dit door een e-mail te sturen aan penningmeester@vov-voorburg.nl

Doel registratie persoonsgegevens
De VOV bewaart persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het lidmaatschap en om haar leden, projectleden, oud-leden, donateurs, stakeholders en andere geïnteresseerden te kunnen informeren over zaken betrekking hebbend op activiteiten van de VOV in de breedste zin van het woord.

Verantwoordelijkheid
Het bestuur van de VOV is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden.

Persoonsgegevens
De volgende gegevens worden bewaard:

1.       Voornaam
2.       Achternaam
3.       Adres
4.       Postcode
5.       Woonplaats
6.       Telefoonnummer
7.       E-mailadres
8.       Geboortejaar
9.       IBAN-nummer.

Door ondertekening van het  aanmeldformulier voor het (project)lidmaatschap gaat het lid akkoord met de registratie van bovenvermelde persoonsgegevens en vermelding van punt 1 tot en met 7 in de besloten omgeving op de website vov-voorburg.nl. Tevens gaat het lid akkoord met eventuele plaatsing op de website vov-voorburg.nl van foto’s gemaakt tijdens VOV-bijeenkomsten.

Inzien persoonsgegevens
Een (oud) lid kan op elk moment via e-mail bij de ledenadministratie opvragen welke persoonsgegevens van hem/haar geregistreerd staan en deze gegevens laten aanpassen.

Beveiliging persoonsgegevens
De VOV zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
De VOV bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de archiefwet is vereist.

De VOV bewaart de gegevens van oud-leden gedurende maximaal vijf jaar zodat zij oud-leden kan informeren over zaken betrekking hebbend op activiteiten van de VOV in de breedste zin van het woord.

Toegang tot persoonsgegevens
Het bestuur en de webmaster hebben toegang tot de persoonsgegevens.

Afspraken met externe partijen
Er zijn geen afspraken met derden/externe partijen t.a.v. het verwerken van de persoonsgegevens.
Er zijn geen overeenkomsten met derden/externe partijen t.a.v. het gebruik van de persoonsgegevens.

Datalekken
Er is geen procedure voor het melden van datalekken.